Nehemiah 10:14 NIV

14 The leaders of the people: Parosh, Pahath-Moab, Elam, Zattu, Bani,