23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,