12 Patrusim, Kasluchim (from whom came the P'lishtim) and Kaftorim.