7 The sons of Yavan: Elishah, Tarshishah, Kittim and Rodanim.