47 The sons of Yahdai: Regem, Yotam, Geshan, Pelet, 'Eifah and Sha'af.