18 also Malkiram, P'dayah, Shen'atzar, Y'kamyah, Hoshama and N'davyah.