1 Chronicles 8:26

26 Shamsh'rai, Sh'charyah,'Atalyah,