1 Chronicles 9:10

10 Of the cohanim: Y'da'yah, Y'hoyariv, Yakhin,