2 "The Spirit of ADONAI spoke through me, his word was on my tongue.