9 We are Parthians, Medes, Elamites; residents of Mesopotamia, Y'hudah, Cappadocia, Pontus, Asia,