27 as I exile you beyond Dammesek," says Adonai ELOHEI-Tzva'ot - that is his name.