Deuteronomy 2:17

17 ADONAI said to me,
Do Not Sell My Info (CA only)