20 ADONAI came down onto Mount Sinai, to the top of the mountain; then ADONAI called Moshe to the top of the mountain; and Moshe went up.