23 Of the L'vi'im: Yozavad, Shim'i, K'layah (also known as K'lita), P'tachyah, Y'hudah and Eli'ezer.