27 of the descendants of Zatu: Elyo'einai, Elyashiv, Mattanyah, Yeremot, Zavad and 'Aziza;