Genesis 10:4

4 The sons of Yavan were Elishah, Tarshish, Kittim and Dodanim.