Genesis 15:19

19 the territory of the Keni, the K'nizi, the Kadmoni,