Genesis 25:2

2 She bore him Zimran, Yokshan, Medan, Midyan, Yishbak; and Shuach.