Joshua 12:12

12 the king of 'Eglon, the king of Gezer,