34 of Ya`akov, of Yitz'chak, of Avraham, of Terach, of Nachor,