18 Andrew, Philip, Bar-Talmai, Mattityahu, T'oma, Ya`akov Ben-Halfai, Taddai, Shim`on the Zealot,