1 Halleluyah! Servants of ADONAI, give praise! Give praise to the name of ADONAI!