25 Please, ADONAI! Save us! Please, ADONAI! Rescue us!