1 Halleluyah! Give praise to the name of ADONAI! Servants of ADONAI, give praise!