15 You mighty mountain, Mount Bashan! You rugged mountain, Mount Bashan!