8 ADONAI, God of armies, hear my prayer; listen, God of Ya'akov. (Selah)