9 Exalt ADONAI our God, bow down toward his holy mountain, for ADONAI our God is holy!