20 'Amminadav was the father of Nachshon, Nachshon was the father of Salmon,