3 Yuàn sòngzàn guīyǔ wǒmen de zhǔ Yēsū Jīdū de fù shén , tā céng zhào zìjǐ de dà liánmǐn , jiè Yēsū Jīdū cóng sǐ lǐ fùhuó chóng shēng le wǒmen , jiào wǒmen yǒu huópo de pànwàng ,