38 Nǐmen yào gĕi rén , jiù bì yǒu gĕi nǐmen de . bìngqiĕ yòng shí zú de shēngdǒu , lián yáo daì àn , shàng jiān xià liú de , dào zaì nǐmen huái lǐ . yīnwei nǐmen yòng shénme liángqì liáng gĕi rén , yĕ bì yòng shénme liángqì liáng gĕi nǐmen .