Shīpiān 131

1 ( Dàwèi shang xíng zhī shī ) Yēhéhuá a , wǒde xīn bù kuángào , wǒde yǎn bù gāo dà . zhòng dà hé cè bù tòu de shì , wǒ yĕ bù gǎn xíng .
2 Wǒde xīn píng wĕn ānjìng , hǎoxiàng duàn guo nǎi de háizi zaì tā mǔqin de huái zhōng . wǒde xīn zaì wǒ lǐmiàn zhēn xiàng duàn guo nǎi de háizi .
3 Yǐsèliè a , nǐ dāng yǎngwàng Yēhéhuá , cóng jīn shí zhídào yǒngyuǎn .