132 Turn unto me, and be gracious unto me, as thou art wont to do unto those that love thy name.