Isaiah 36:14

14 He warns you not to let Hezekiah deceive you. Hezekiah can't save you.