Luke 6:15

15 Matthew and Thomas, James son of Alphaeus, and Simon (who was called the Patriot),