Nehemiah 10:14

14 [Leaders of the people:] 10:Parosh, Pahath Moab, Elam, Zattu, Bani, Bunni, Azgad, Bebai, Adonijah, Bigvai, Adin, Ater, Hezekiah, Azzur, Hodiah, Hashum, Bezai, Hariph, Anathoth, Nebai, Magpiash, Meshullam, Hezir, Meshezabel, Zadok, Jaddua, Pelatiah, Hanan, Anaiah, Hoshea, Hananiah, Hasshub, Hallohesh, Pilha, Shobek, Rehum, Hashabnah, Maaseiah, Ahiah, Hanan, Anan, Malluch, Harim, and Baanah