Nehemiah 10:9

9 [Levites:] 10:Jeshua son of Azaniah, Binnui of the clan of Henadad, Kadmiel, Shebaniah, Hodiah, Kelita, Pelaiah, Hanan, Mica, Rehob, Hashabiah, Zaccur, Sherebiah, Shebaniah, Hodiah, Bani, and Beninu