12 Abisai, filho de Zeruia, derrotou dezoito mil edomitas no vale do Sal.