6 Davi teve ainda mais nove filhos: Ibar, Elisua,a Elpalete,