23 Entre os levitas:Jozabade, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliézer.