32 Hosaías e metade dos líderes de Judá os seguiram.