Save 25% on Plus Membership. Use the code FRIDAY25. Hurry - sale ends Monday!

Parallel Bible results for 1 Corinthiërs 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Corinthiërs 1

SVV 1 Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en Sosthenes, de broeder, NIV 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, SVV 2 Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere; NIV 2 To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours: SVV 3 Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. NIV 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. SVV 4 Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods, die u gegeven is in Christus Jezus; NIV 4 I always thank my God for you because of his grace given you in Christ Jesus. SVV 5 Dat gij in alles rijk zijt geworden in Hem, in alle rede en alle kennis; NIV 5 For in him you have been enriched in every way—with all kinds of speech and with all knowledge— SVV 6 Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u; NIV 6 God thus confirming our testimony about Christ among you. SVV 7 Alzo dat het u aan gene gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onzen Heere Jezus Christus. NIV 7 Therefore you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. SVV 8 Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in den dag van onzen Heere Jezus Christus. NIV 8 He will also keep you firm to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. SVV 9 God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere. NIV 9 God is faithful, who has called you into fellowship with his Son, Jesus Christ our Lord. SVV 10 Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in een zelfden zin, en in een zelfde gevoelen. NIV 10 I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. SVV 11 Want mij is van u bekend gemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. NIV 11 My brothers and sisters, some from Chloe’s household have informed me that there are quarrels among you. SVV 12 En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt: Ik ben van Paulus, en ik van Apollos; en ik van Cefas; en ik van Christus. NIV 12 What I mean is this: One of you says, “I follow Paul”; another, “I follow Apollos”; another, “I follow Cephas ”; still another, “I follow Christ.” SVV 13 Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? NIV 13 Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? SVV 14 Ik dank God, dat ik niemand van ulieden gedoopt heb, dan Krispus en Gajus; NIV 14 I thank God that I did not baptize any of you except Crispus and Gaius, SVV 15 Opdat niet iemand zegge, dat ik in mijn naam gedoopt heb. NIV 15 so no one can say that you were baptized in my name. SVV 16 Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt; voorts weet ik niet, of ik iemand anders gedoopt heb. NIV 16 (Yes, I also baptized the household of Stephanas; beyond that, I don’t remember if I baptized anyone else.) SVV 17 Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde. NIV 17 For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel—not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. SVV 18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods; NIV 18 For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. SVV 19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken. NIV 19 For it is written: “I will destroy the wisdom of the wise; the intelligence of the intelligent I will frustrate.” SVV 20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? NIV 20 Where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? SVV 21 Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; NIV 21 For since in the wisdom of God the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. SVV 22 Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; NIV 22 Jews demand signs and Greeks look for wisdom, SVV 23 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; NIV 23 but we preach Christ crucified: a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, SVV 24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. NIV 24 but to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. SVV 25 Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. NIV 25 For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. SVV 26 Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. NIV 26 Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards; not many were influential; not many were of noble birth. SVV 27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; NIV 27 But God chose the foolish things of the world to shame the wise; God chose the weak things of the world to shame the strong. SVV 28 En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken; NIV 28 God chose the lowly things of this world and the despised things—and the things that are not—to nullify the things that are, SVV 29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem. NIV 29 so that no one may boast before him. SVV 30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing; NIV 30 It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God—that is, our righteousness, holiness and redemption. SVV 31 Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere. NIV 31 Therefore, as it is written: “Let the one who boasts boast in the Lord.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice