Parallel Bible results for 1 Timotheüs 6

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Timotheüs 6

SVV 1 De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de Naam van God, en de leer niet gelasterd worde. NIV 1 All who are under the yoke of slavery should consider their masters worthy of full respect, so that God’s name and our teaching may not be slandered. SVV 2 En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn; maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mede deelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. NIV 2 Those who have believing masters should not show them disrespect just because they are fellow believers. Instead, they should serve them even better because their masters are dear to them as fellow believers and are devoted to the welfare of their slaves. These are the things you are to teach and insist on. SVV 3 Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is, NIV 3 If anyone teaches otherwise and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching, SVV 4 Die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twist vragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. NIV 4 they are conceited and understand nothing. They have an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions SVV 5 Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken. NIV 5 and constant friction between people of corrupt mind, who have been robbed of the truth and who think that godliness is a means to financial gain. SVV 6 Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. NIV 6 But godliness with contentment is great gain. SVV 7 Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. NIV 7 For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. SVV 8 Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. NIV 8 But if we have food and clothing, we will be content with that. SVV 9 Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. NIV 9 Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. SVV 10 Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken. NIV 10 For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. SVV 11 Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. NIV 11 But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness. SVV 12 Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. NIV 12 Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. SVV 13 Ik beveel u voor God, Die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, NIV 13 In the sight of God, who gives life to everything, and of Christ Jesus, who while testifying before Pontius Pilate made the good confession, I charge you SVV 14 Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere Jezus Christus; NIV 14 to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ, SVV 15 Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren; NIV 15 which God will bring about in his own time—God, the blessed and only Ruler, the King of kings and Lord of lords, SVV 16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen. NIV 16 who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see. To him be honor and might forever. Amen. SVV 17 Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den levenden God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent, om te genieten; NIV 17 Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. SVV 18 Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn, en gemeenzaam; NIV 18 Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. SVV 19 Leggende zichzelven weg tot een schat een goed fondament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. NIV 19 In this way they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. SVV 20 O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel-roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap; NIV 20 Timothy, guard what has been entrusted to your care. Turn away from godless chatter and the opposing ideas of what is falsely called knowledge, SVV 21 Dewelke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. NIV 21 which some have professed and in so doing have departed from the faith. Grace be with you all.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice