Parallel Bible results for 1 Timotheüs 4

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Timotheüs 4

SVV 1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, NIV 1 The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. SVV 2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid; NIV 2 Such teachings come through hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot iron. SVV 3 Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend. NIV 3 They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods, which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. SVV 4 Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; NIV 4 For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, SVV 5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed. NIV 5 because it is consecrated by the word of God and prayer. SVV 6 Als gij deze dingen den broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. NIV 6 If you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good minister of Christ Jesus, nourished on the truths of the faith and of the good teaching that you have followed. SVV 7 Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid. NIV 7 Have nothing to do with godless myths and old wives’ tales; rather, train yourself to be godly. SVV 8 Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens. NIV 8 For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. SVV 9 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig. NIV 9 This is a trustworthy saying that deserves full acceptance. SVV 10 Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. NIV 10 That is why we labor and strive, because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, and especially of those who believe. SVV 11 Beveel deze dingen, en leer ze. NIV 11 Command and teach these things. SVV 12 Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in den geest, in geloof, in reinheid. NIV 12 Don’t let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. SVV 13 Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kome. NIV 13 Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. SVV 14 Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps. NIV 14 Do not neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. SVV 15 Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. NIV 15 Be diligent in these matters; give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. SVV 16 Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven behouden, en die u horen. NIV 16 Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice