Parallel Bible results for Lìdaìzhìshàng 10:2

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lìdaìzhìshàng 10:2

CUVP 2 Fēilìshì rén jǐn zhuī Sǎoluó hé tā érzi men , jiù shā le Sǎoluó de érzi Yuēnádān , yà bǐ ná dá , maì jī shū yà . NIV 2 The Philistines were in hot pursuit of Saul and his sons, and they killed his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice