Parallel Bible results for Lìdaìzhìshàng 16:35

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lìdaìzhìshàng 16:35

CUVP 35 Yào shuō , zhĕngjiù wǒmen de shén a , qiú nǐ jiù wǒmen , jùjí wǒmen , shǐ wǒmen tuōlí waì bāng , wǒmen hǎo chēngzàn nǐde shèng míng , yǐ zànmĕi nǐ wèi kuā shēng . NIV 35 Cry out, “Save us, God our Savior; gather us and deliver us from the nations, that we may give thanks to your holy name, and glory in your praise.”

Do Not Sell My Info (CA only)