Parallel Bible results for 1 Kronieken 18

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Kronieken 18

SVV 1 Het geschiedde nu na dezen, dat David de Filistijnen sloeg, en hen ten onderbracht; en hij nam Gath, en haar onderhorige plaatsen, uit der Filistijnen hand. NIV 1 In the course of time, David defeated the Philistines and subdued them, and he took Gath and its surrounding villages from the control of the Philistines. SVV 2 Hij sloeg ook de Moabieten, alzo dat de Moabieten Davids knechten werden, brengende geschenken. NIV 2 David also defeated the Moabites, and they became subject to him and brought him tribute. SVV 3 David sloeg ook Hadar-ezer, den koning van Zoba, naar Hamath toe, toen hij heentoog, om zijn hand te stellen aan de rivier Frath. NIV 3 Moreover, David defeated Hadadezer king of Zobah, in the vicinity of Hamath, when he went to set up his monument at the Euphrates River. SVV 4 En David nam hem duizend wagens af, en zeven duizend ruiters, en twintig duizend man te voet; en David ontzenuwde al de wagen paarden; doch hij behield honderd wagens daarvan over. NIV 4 David captured a thousand of his chariots, seven thousand charioteers and twenty thousand foot soldiers. He hamstrung all but a hundred of the chariot horses. SVV 5 En de Syriers van Damaskus kwamen, om Hadar-ezer, den koning van Zoba, te helpen; maar David sloeg van de Syriers twee en twintig duizend man. NIV 5 When the Arameans of Damascus came to help Hadadezer king of Zobah, David struck down twenty-two thousand of them. SVV 6 En David legde bezetting in Syrie van Damaskus, alzo dat de Syriers Davids knechten werden, geschenken brengende. En de HEERE behoedde David overal, waar hij heenging. NIV 6 He put garrisons in the Aramean kingdom of Damascus, and the Arameans became subject to him and brought him tribute. The LORD gave David victory wherever he went. SVV 7 En David nam de gouden schilden, die bij Hadar-ezers knechten waren, en hij bracht ze te Jeruzalem. NIV 7 David took the gold shields carried by the officers of Hadadezer and brought them to Jerusalem. SVV 8 Ook nam David zeer veel kopers uit Tibchath, en uit Chun, steden van Hadar-ezer; daarvan heeft Salomo de koperen zee, en de pilaren, en de koperen vaten gemaakt. NIV 8 From Tebah and Kun, towns that belonged to Hadadezer, David took a great quantity of bronze, which Solomon used to make the bronze Sea, the pillars and various bronze articles. SVV 9 Toen Thou, de koning van Hamath, hoorde, dat David de ganse heirkracht van Hadar-ezer, den koning van Zoba, geslagen had; NIV 9 When Tou king of Hamath heard that David had defeated the entire army of Hadadezer king of Zobah, SVV 10 Zo zond hij zijn zoon Hadoram tot den koning David, om hem naar zijn welstand te vragen, en om hem te zegenen, vanwege dat hij met Hadar-ezer gestreden, en hem verslagen had (want Hadar-ezer voerde oorlog tegen Thou), en alle gouden, en zilveren, en koperen vaten; NIV 10 he sent his son Hadoram to King David to greet him and congratulate him on his victory in battle over Hadadezer, who had been at war with Tou. Hadoram brought all kinds of articles of gold, of silver and of bronze. SVV 11 Deze heiligde de koning David ook den HEERE, met het zilver en het goud, hetwelk hij medegebracht had van al de heidenen: van de Edomieten, en van de Moabieten, en van de kinderen Ammons, en van de Filistijnen, en van de Amalekieten. NIV 11 King David dedicated these articles to the LORD, as he had done with the silver and gold he had taken from all these nations: Edom and Moab, the Ammonites and the Philistines, and Amalek. SVV 12 Ook sloeg Abisai, de zoon van Zeruja, de Edomieten in het Zoutdal, achttien duizend. NIV 12 Abishai son of Zeruiah struck down eighteen thousand Edomites in the Valley of Salt. SVV 13 En hij legde bezetting in Edom, zodat al de Edomieten Davids knechten werden; en de HEERE behoedde David overal, waar hij heenging. NIV 13 He put garrisons in Edom, and all the Edomites became subject to David. The LORD gave David victory wherever he went. SVV 14 Alzo regeerde David over gans Israel, en hij deed zijn gansen volke recht en gerechtigheid. NIV 14 David reigned over all Israel, doing what was just and right for all his people. SVV 15 Joab nu, de zoon van Zeruja, was over het heir; en Josafat, de zoon van Ahilud, was kanselier; NIV 15 Joab son of Zeruiah was over the army; Jehoshaphat son of Ahilud was recorder; SVV 16 En Zadok, de zoon van Ahitub, en Abimelech, de zoon van Abjathar, waren priesters, en Sausa schrijver; NIV 16 Zadok son of Ahitub and Ahimelek son of Abiathar were priests; Shavsha was secretary; SVV 17 En Benaja, de zoon van Jojada, was over de Krethi en Plethi; maar de zonen van David waren de eersten aan de hand des konings. NIV 17 Benaiah son of Jehoiada was over the Kerethites and Pelethites; and David’s sons were chief officials at the king’s side.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice