Parallel Bible results for Lìdaìzhìshàng 2:6

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lìdaìzhìshàng 2:6

CUVP 6 Xièlā de érzi shì xīn lì , yǐ tàn , Xīmàn , jiǎ gè , dà là ( dà Làjí dá dà ) , gōng wǔ rén . NIV 6 The sons of Zerah: Zimri, Ethan, Heman, Kalkol and Darda —five in all.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice