Parallel Bible results for Lìdaìzhìshàng 9:39

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lìdaìzhìshàng 9:39

CUVP 39 Ní Ěr shēng jī shì . jī shì shēng Sǎoluó . Sǎoluó shēng Yuēnádān , maì jī shū yà , yà bǐ ná dá , yīshībā lì . NIV 39 Ner was the father of Kish, Kish the father of Saul, and Saul the father of Jonathan, Malki-Shua, Abinadab and Esh-Baal.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice