Parallel Bible results for Lìdaìzhìshàng 9:41

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lìdaìzhìshàng 9:41

CUVP 41 Mǐjiā de érzi shì pí dūn , mǐ lè , tā Lìyà , Yàhāsī . NIV 41 The sons of Micah: Pithon, Melek, Tahrea and Ahaz.

Do Not Sell My Info (CA only)