Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for 1 Kronieken 14

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Kronieken 14

SVV 1 Toen zond Hiram, de koning van Tyrus, boden tot David, en cederenhout, en metselaars, en timmerlieden, dat zij hem een huis bouwden. NIV 1 Now Hiram king of Tyre sent messengers to David, along with cedar logs, stonemasons and carpenters to build a palace for him. SVV 2 En David merkte, dat hem de HEERE tot koning bevestigd had over Israel; want zijn koninkrijk werd ten hoogste verheven, om Zijns volks Israels wil. NIV 2 And David knew that the LORD had established him as king over Israel and that his kingdom had been highly exalted for the sake of his people Israel. SVV 3 En David nam meer vrouwen te Jeruzalem, en David gewon meer zonen en dochteren. NIV 3 In Jerusalem David took more wives and became the father of more sons and daughters. SVV 4 Dit nu zijn de namen der kinderen, die hij te Jeruzalem had: Sammua, en Sobab, Nathan en Salomo, NIV 4 These are the names of the children born to him there: Shammua, Shobab, Nathan, Solomon, SVV 5 En Jibchar, en Elisua, en Elpelet, NIV 5 Ibhar, Elishua, Elpelet, SVV 6 En Nogah, en Nefeg, en Jafia, NIV 6 Nogah, Nepheg, Japhia, SVV 7 En Elisama, en Beeljada, en Elifelet. NIV 7 Elishama, Beeliada and Eliphelet. SVV 8 Toen de Filistijnen hoorden, dat David tot koning gezalfd was over het ganse Israel, zo togen al de Filistijnen op om David te zoeken. Toen David dat hoorde zo toog hij uit tegen hen. NIV 8 When the Philistines heard that David had been anointed king over all Israel, they went up in full force to search for him, but David heard about it and went out to meet them. SVV 9 Toen de Filistijnen kwamen, zo spreidden zij zich uit in de laagte van Refaim. NIV 9 Now the Philistines had come and raided the Valley of Rephaim; SVV 10 Toen vraagde David God, zeggende: Zal ik optrekken tegen de Filistijnen, en zult Gij hen in mijn hand geven? En de HEERE zeide tot hem: Trek op, want Ik zal hen in uw hand geven. NIV 10 so David inquired of God: “Shall I go and attack the Philistines? Will you deliver them into my hands?” The LORD answered him, “Go, I will deliver them into your hands.” SVV 11 Toen zij nu optogen naar Baal-Perazim, zo sloeg hen David daar; en David zeide: God heeft mijn vijanden door mijn hand gescheurd, als een scheur der wateren; daarom noemden zij den naam derzelver plaats Baal-Perazim. NIV 11 So David and his men went up to Baal Perazim, and there he defeated them. He said, “As waters break out, God has broken out against my enemies by my hand.” So that place was called Baal Perazim. SVV 12 En daar lieten zij hun goden; en David gebood, en zij werden met vuur verbrand. NIV 12 The Philistines had abandoned their gods there, and David gave orders to burn them in the fire. SVV 13 Doch de Filistijnen voeren nog voort, en zij verspreidden zich in dat dal. NIV 13 Once more the Philistines raided the valley; SVV 14 En David vraagde God nog eens; en God zeide tot hem: Gij zult niet optrekken achter hen heen; maar omsingel hen van boven, en kom tot hen tegenover de moerbezienbomen. NIV 14 so David inquired of God again, and God answered him, “Do not go directly after them, but circle around them and attack them in front of the poplar trees. SVV 15 En het zal geschieden, als gij hoort het geruis van een gang in de toppen der moerbezienbomen, kom dan uit ten strijde; want God zal voor uw aangezicht uitgegaan zijn, om het leger der Filistijnen te slaan. NIV 15 As soon as you hear the sound of marching in the tops of the poplar trees, move out to battle, because that will mean God has gone out in front of you to strike the Philistine army.” SVV 16 David nu deed, gelijk als hem God geboden had; en zij sloegen het heir der Filistijnen van Gibeon af tot aan Gezer. NIV 16 So David did as God commanded him, and they struck down the Philistine army, all the way from Gibeon to Gezer. SVV 17 Alzo ging Davids naam uit in al die landen; en de HEERE gaf Zijn verschrikking over al die heidenen. NIV 17 So David’s fame spread throughout every land, and the LORD made all the nations fear him.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice